kõik kategooriad
EN

Industry News

Avaleht> Uudised > Industry News

Litsea marja eeterlik õli (litsea marja eeterlik õli) mõnede loomade söödalisandina on EL poolt heaks kiidetud

Avaldamise aeg: 2022-07-06 Vaadatud: 135

Litsea Cubeba eeterlik õli

Euroopa Liidu Teataja andmetel andis Euroopa Komisjon 12. aprillil 2022 välja määruse (EL) nr 2022/593, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1831/2003. litsea marja eeterliku õli (litsea marja eeterliku õli) heakskiitmine mõnede loomade söödalisandina.

Vastavalt lisas sätestatud tingimustele on see söödalisand lubatud loomse söödalisandina kategoorias "Sensoorsed lisandid" ja funktsionaalrühmas "Lõhna- ja maitseühendid". Volituse lõppkuupäev on 2. mai 2032. Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval alates väljakuulutamise kuupäevast.

Hunan Nuoz Biological Technology Co., Ltd. on välja töötanud litsea marja eeterliku õli inklusiooniühendi, mis on läbinud sigade loomkatse ja selle toime on väga hea. Tegemist on kvaliteetse loomasöödalisandiga.

Euroopa Liidu Teataja täistekst on lisatud

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/593

1. märtsist 2022

mis käsitleb litsea marja eeterliku õli lubamist teatud loomaliikide söödalisandina

(EMP-ga seotud tekst)

EUROOPA KOMISJON,

Võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 1831. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 22/2003 loomasöötades kasutatavate lisaainete kohta (1)ja eelkõige selle artikli 9 lõige 2,

kusjuures:

(1)Määrusega (EÜ) nr 1831/2003 nähakse ette loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamine ning sellise loa andmise põhjused ja kord. Kõnealuse määruse artikli 10 lõikes 2 nähakse ette nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ alusel lubatud söödalisandite ümberhindamine. 

(2)Litsea marja eeterlikku õli lubati ajapiiranguta vastavalt direktiivile 70/524/EMÜ kasutada kõikide loomaliikide söödalisandina. See lisaaine kanti hiljem vastavalt määruse (EÜ) nr 10/1 artikli 1831 lõike 2003 punktile b olemasoleva tootena söödalisandite registrisse.

(3)Vastavalt määruse (EÜ) nr 10/2 artikli 1831 lõikele 2003 koostoimes selle artikliga 7 esitati taotlus litsea marja eeterliku õli ümberhindamiseks kõikide loomaliikide puhul.

(4)Taotleja taotles lisaaine klassifitseerimist lisaainete kategooriasse „sensoorsed lisandid” ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseühendid”. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 7/3 artikli 1831 lõikes 2003 nõutud andmed ja dokumendid.

(5)Taotleja taotles litsea marja eeterliku õli kasutamise lubamist ka joogivees. Määrus (EÜ) nr 1831/2003 ei luba aga anda luba joogivees kasutamiseks mõeldud lõhna- ja maitseühenditele. Seetõttu ei tohiks lubada litsea marja eeterliku õli kasutamist joogivees.

(6)Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet”) jõudis oma 5. mai 2021. aasta arvamuses järeldusele (3) et litsea marja eeterlik õli ei avalda kavandatud kasutustingimustel kahjulikku mõju loomade tervisele, tarbijate tervisele ega keskkonnale. Toiduohutusamet järeldas ka, et litsea marja eeterlikku õli tuleks pidada nahka ja silmi ärritavaks ning nahka ja hingamisteid sensibiliseerivaks. Seetõttu leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohaseid kaitsemeetmeid, et vältida kahjulikku mõju inimeste tervisele, eelkõige seoses söödalisandi kasutajatega.

(7)Toiduohutusamet järeldas lisaks, et litsea marja eeterlik õli on tunnistatud toidu maitsestamiseks ja selle funktsioon söödas oleks sisuliselt sama, mis toidus. Seetõttu ei peeta efektiivsuse edasist tõendamist vajalikuks. Toiduohutusamet kontrollis ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruannet söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodite kohta.

(8)Litsea marja eeterliku õli hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 5/1831 artiklis 2003 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Sellest tulenevalt tuleks anda luba selle aine kasutamiseks vastavalt käesoleva määruse lisale.

(9)Parema kontrolli võimaldamiseks tuleks ette näha teatud tingimused. Eelkõige tuleks söödalisandite etiketile märkida soovitatav sisaldus. Kui see sisaldus on ületatud, tuleks eelsegude etiketile märkida teatav teave.

(10)Asjaolu, et litsea marja eeterlikku õli ei ole lubatud kasutada joogivees lõhna- ja maitseainena, ei välista selle kasutamist segasöödas, mida manustatakse vee kaudu.

(11)Kuna ohutuskaalutlustel ei nõuta asjaomase aine autoriseerimistingimuste muudatuste viivitamatut kohaldamist, on asjakohane võimaldada huvitatud isikutele üleminekuperioodi, et nad saaksid valmistuda autoriseerimisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(12)Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas alalise taimede, loomade, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Autoriseerimine

Lisas nimetatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse "sensoorsed lisandid" ja funktsionaalrühma "lõhna- ja maitseühendid", lubatakse kasutada loomasöödas söödalisandina kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

1. Lisas nimetatud ainet ja seda ainet sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 2. novembrit 2022 vastavalt enne 2. maid 2022 kehtinud eeskirjadele, võib jätkata turuleviimist ja kasutamist kuni olemasolevate varude ammendumiseni.

2. Lisas täpsustatud ainet sisaldavaid segasöötasid ja söödamaterjale, mis on toodetud ja märgistatud enne 2. maid 2023 vastavalt enne 2. maid 2022 kehtinud eeskirjadele, võib turule viia ja kasutada kuni olemasolevate varude lõppemiseni. ammendatud, kui need on ette nähtud toiduloomadele.

3. Lisas täpsustatud ainet sisaldavaid segasöötasid ja söödamaterjale, mis on toodetud ja märgistatud enne 2. maid 2024 vastavalt enne 2. maid 2022 kehtinud eeskirjadele, võib turule viia ja kasutada kuni olemasolevate varude lõppemiseni. ammendatud, kui need on ette nähtud mittetoiduloomadele.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teataja.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. märts 2022.

Komisjoni nimel

President

Ursula VON DER LEYEN


Kuumad kategooriad